Valemivihik tundub päris tark ja lahe ja kasulik, aga missuguseid valemeid see täpselt sisaldab? Selleks, et kõik oleks selgem kui seebivesi, leiad siit lehelt erinevate Valemivihikute valemisisu kirjelduse.


B5 Valemivihikud

Füüsika

 • Sirgliikumise kinemaatika
 • Ringliikumine
 • Staatika ja dünaamika
 • Töö ja energia
 • Võnkumised ja lained
 • Soojusõpetus
 • Optika
 • Aatomifüüsika
 • Füüsikud – ühikute nimeandjad
 • Eesliited mõõtühikute kordsete tähistamiseks
 • SI põhiühikud ja teised levinud mõõtühikud
 • Tuletatud ühikud, levitud tähised
 • Päikesesüsteem
 • Planeedid
 • Elektromagnetism
 • Olulisemad konstantid ja nende seosed

Matemaatika

 • Trigonomeetria
 • Protsendid
 • Astmed
 • Logaritmid
 • Korrutamise abivalemid
 • Ruutvõrrand
 • Absoluutväärtus
 • Planimeetria ja geomeetria
 • Ruut-; eksponent- ja logaritmfunktsioon
 • Lineaarne ja võrdeline seos
 • Kombinatoorika
 • Mõõtmine
 • Arvuhulgad
 • Ümardamise reegel
 • Rooma numbrid
 • Tuletised
 • Jadad
 • Vektorid
 • Sirge tasandil

Keemia

 • Anorgaaniliste ainete liigitus
 • Peamiste hapete ning anioonide valemid ja nimetused
 • Orgaaniliste ainete põhiklassid
 • Elektrolüüdid ja mitteelektrolüüdid
 • Aine vesilahuse keskkonna määramine
 • Indikaatorite värvused
 • Gaaside tihedusi normaaltingimustel
 • Tahkete ja vedelate ainete tihedusi
 • Keemilise reaktsiooni soojusefekt
 • Redoksreaktsioonide põhimõte
 • Metallide pingerida
 • Hapete tugevus
 • Protsent- ja moolarvutus
 • Anorgaaniliste ainete põhiklassid ja nende keemilised omadused
 • Metallide elektrokeemilise aktiivsuse rida
 • Aluste ja soolade lahustuvus vees
 • Mendelejevi perioodilisuse tabel

Loodusõpetus

 • Taevakehad + joonised
 • Maa
 • Maakera siseehitus + joonised
 • Elu arenemine
 • Inimene
 • Vesi (omadused, olekud, veeringe, veekogud) + joonis
 • Magevee taimestik
 • Vee loomastik
 • Õhk + joonis
 • Toiduahel
 • Kooslused

Eesti keel

 • Suur ja väike algustäht
 • I ja J õigekiri
 • Häälikuühendi õigekiri
 • Kirjavahemärgid
 • Kokku- ja lahkukirjutamine
 • Lühendid
 • Poolitamine
 • Numbrite kirjutamine
 • Käänamistabel
 • Verbi pöördeliste vormide tabel
 • Otsekõne
 • Korduvad täiendid ja määrused
 • Lauselühendi kirjavahemärgid
 • Lisand
 • Liitlause ja osalaused

Vene keel

 • Tähestik
 • Liikumisverbide pööramine
 • Nimisõnade soolõpud
 • Nimisõnade ja omadussõnade käänete tabel
 • Arvsõnad
 • Kuud ja aastaajad
 • Kellaajad
 • Värvid
 • Nädalapäevad
 • Nimisõnade mitmus (nimetavas käändes)
 • Omadussõnad ning nende käändelõpud ainsuses ja mitmuses
 • Asesõnade käänamine
 • Tegusõnade pööramine
 • Astmevaheldus
 • Omastavad asesõnad ja nende käänamine
 • Isikuliste asesõnade käänamine
 • Eessõnade kasutamine

Inglise keel

 • Tenses
 • Active-passive
 • Word order
 • Reported speech
 • Conditional sentences
 • Irregular verbs
 • Reporting verbs
 • Linking words
 • Articles – a, an, the
 • Movement
 • Place
 • Letter and email to friend
 • Questions
 • Time
 • Quantifiers
 • Pronouns
 • Comparision of adjectives
 • Some, any, no

Kirjandus

 • 19.  ja 20 .sajandi maailmakirjandus
 • 19. ja 20. sajandi Eesti kirjandus
 • Eesti kirjanduse ajatelg
 • Meelespea kirjandikirjutajale ning hea kirjandi eeldused
 • Kirjandi stiil ja pealkiri
 • Rahvaluule jagunemine
 • Kirjanduse jagunemine
 • Romaan
 • Novell

Saksa keel

 • Määrav artikkel
 • Umbmäärane artikkel
 • Eitussõna “kein”
 • Isikuline, omastav ja enesekohane asesõna
 • Tegusõna (olevik, käskiv kõneviis)
 • Ebareeglipäraste tegusõnade põhivormid
 • Küsisõnad
 • Värvid
 • Väljendid
 • Kella- ja aastaajad
 • Ilmakaared
 • Nädalapäevad
 • Omadussõna ja selle võrdlusastmed
 • Põhi- ja järgarvud
 • Eessõnad

Bioloogia

 • Eluslooduse klassifikatsioon
 • Rakud ja nende ehitus
 • Skelett (joonis)
 • Sisenõrenäärmed (joonis)
 • Naha läbilõige (joonis)
 • Naiste- ja meeste suguelundkond (joonis)
 • Inimese elundkonnad
 • Energia- ja ainevahetus
 • Glükoosimolekuli lagundamine
 • Fotosüntees
 • Paljunemine
 • Troofiline püramiid ehk toitumispüramiid
 • Organismidevahelised suhted
 • Mendeli seadused (I, II, III)

Geograafia

 • Ilmakaared
 • Mandrid ja maailmajaod
 • Mandrilise ja ookeanilise maakoore võrdlus + joonis
 • Maa läbilõige (joonis)
 • Kliimavöötmed + joonis
 • Kaart “Maailma riigid”
 • Kaart “Eesti”
 • Ühiskonna arengu peamised jooned
 • Rahvastiku paiknemist mõjutavad tegurid
 • Rahvastiku hõive muutus (%) (joonis)
 • Arenenud ja arengumaad (joonis)
 • Demograafiline üleminek (joonis)
 • Atmosfääri ehitus (joonis)
 • Maailma tuuled (joonis)
 • Mullaprofiil (joonis)
 • Õhu koostis (joonis)
 • Õhu liikumine põhjapoolkeral antitsüklonis ja tsüklonis (joonis)
 • Maailma energiaallikad (joonis)
 • Maailma energiavarude kasutamine (joonis)
 • Laamtektoonika (joonis)

Ajalugu

 • Ajaloo põhimõisted
 • Ajalooallikad
 • Ajalooperioodid
 • Maailma ajaloo üldine kronoloogia
 • Eesti esiaeg ehk muinasaeg
 • Oluliseimate Eestit ja Euroopat mõjutanud sündmuste kronoloogia
 • Tuntud isikud maailma ajaloos
 • Tuntud isikud Eesti ajaloos
 • Tuntud isikud uusimal ajal

Ühiskonnaõpetus

 • Eesti (oluliseimad daatumid, demograafilised näitajad, valitsemiskord, kohtusüsteem, haldusjaotus, rahvusvaheliste organisatsioonide liikmelisus)
 • Eesti sümbolid
 • Inimene ja ühiskond
 • Ühiskonnatüübid
 • Riik ja valitsemine
 • Valimissüsteem
 • Valitsemisvormid
 • Maksud
 • Majandus
 • Rahvusvahelised organisatsioonid

Muusika

 • Noodid ja oktaavid
 • Klaviatuur
 • Alteratsioonimärgid
 • Rütmitabel
 • Kvindiring
 • Intervallid
 • Akordid
 • Noodikiri
 • Kitarriakordid
 • Plokkflöödi võtted (C-pill)
 • Klassikalise muusika ajastud ja nende iseloomustus
 • Kaasaegse muusika žanrid ja nende iseloomustus


Lisavalemid A4 Valemivihikutes

Füüsika

 • Valguse murdumine ja peegeldumine
 • Kujutise konstrueerimine kumer- ja nõgusläätses
 • Eesliited mõõtühikute kordsete tähistamiseks

Matemaatika

 • Tuletiste tabel
 • Arvu ruudu ja kuubi valem
 • Lineaarvõrrandisüsteem
 • Määramata integraal
 • Trigonomeetriliste funktsioonide graafikud

Keemia

 • Orgaaniliste ainete struktuurivalemid
 • Orgaaniliste ainete keemilised omadused
 • Aatomi ehitus ja perioodilisustabel
 • Aatomite elektronkatte ehitus

Eesti keel

 • Pärisnimede käänamine
 • Tuletiste õigekiri
 • Tsitaatsõnad

Inglise keel

 • Letter of application
 • Conditionals


Algklasside Valemivihikud

Eesti keel

 • Tähestik
 • Häälikud
 • Häälikute pikkus
 • I ja J õigekiri
 • Häälikuühendid
 • K, P, T ja G, B, D sõna alguses
 • Sulghäälik S-i ja H kõrval
 • Silbitamine
 • Poolitamine
 • Suur ja väike algustäht
 • Sõnad
 • Koma
 • Lauselõpumärgid

Matemaatika

 • Tehete omadused
 • Rooma numbrid
 • Geomeetria
 • Levinud lühendid
 • Korrutustabel
 • Ühikud
 • Harilikud murrud
 • Arvu järguühikud

Inglise keel

 • Tähestik
 • Põhiarvud
 • Järgarvud
 • Värvid
 • Aastaajad, kuud, nädalapäevad
 • Pühad
 • Isikulised asesõnad
 • Määrvad eessõnad
 • Küsisõnad
 • Kell
 • Ajavormid
 • Tegusõnad BE ja HAVE GOT
 • Omadussõna võrdlemine
 • Artiklid A, AN ja THE